Liebi Fasnächtler,

mir freued üs scho wieder riisig di nöchscht Fasnacht mit eu dörfe z'verbringe. D'Vorbereitige hend scho aagfange und mir sind z'mitzt drin am Plane, um eu es schöns Fäscht chöne z'büüte.

Ganz en liebe Gruess

d'Randehüüler